DVD Matica

Osnovna obuka zaposlenih iz oblasti zaštite od požara

Shodno čl. 25 i 53 Zakona o zaštiti od požara („Sl. Glasnik RS“, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018-dr.zakoni), organizujemo i sprovodimo osnovnu obuku zaposlenih.
Osnovna obuka iz oblasti zaštite od požara organizuje se za sve zaposlene odmah po stupanju na rad, a najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na rad.
Program osnovne obuke donosi poslodavac odnosno rukovodilac državnog organa, organa autonomne pokrajine ili organa jedinice lokalne samouprave, po pribavljenoj saglasnosti Ministarstva.
Provera znanja zaposlenih vrši se jednom u tri godine.

POŠALJITE PRIJAVU