DVD Matica

Polaganje stručnog ispita

Na osnovu čl.  55 i 56  Zakona o zaštiti od požara („Sl. Glasnik RS“, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018-dr.zakoni), organizujemo i sprovodimo posebnu obuku iz oblasti zaštite od požara.

Lica koja rade na poslovima zaštite od požara (sa srednjom i visokom stručnom spremom) dužna su da pohađaju posebnu obuku iz oblasti zaštite od požara  i polože stručni ispit najkasnije u roku od godinu dana od dana zasnivanja radnog odnosa, odnosno raspoređivanja na poslove zaštite od požara. 

Stručni ispit se polaže pred komisijom Ministarstva. 

Nastavni planovi sadrže minimum gradiva i najmanje sledeći broj časova, i to za:

Predmete iz opšteg dela:

Predmet Broj časova
1. Normativno uređenje zaštite od požara
16
2. Opasne materije, požar i eksplozija
18

Predmete iz specijalističkog dela posebne obuke za lica koja obavljaju poslove zaštite od požara sa stečenim visokim obrazovanjem:

Predmet Broj časova
3. Preventivna zaštita od požara
40
4. Sredstva za gašenje požara
20
5. Stabilni sistemi zaštite od požara
26
6. Vatrogasne sprave i oprema
30
7. Taktika gašenja požara
30

Predmete iz specijalističkog dela posebne obuke za lica koja obavljaju poslove zaštite od požara sa stečenim srednjim obrazovanjem:

Predmet Broj časova
Preventivna zaštita od požara
24
Sredstva za gašenje požara
18
Vatrogasne sprave i oprema
36
Taktika gašenja požara
24
Praktičan deo posebne obuke
44
Stručni ispit polaže se pred Komisijom MUP-a Republike Srbije. Dobrovoljno Vatrogasno društvo  “MATICA” – Zemun, kao pravno lice, registrovana je za izvođenje posebne obuke za lica koja rade na poslovima zaštite od požara.

Novi ciklus predavanja za stručni ispit počinje 15.04.2024. godine od 17h u prostorijama DVD Matice u Zemunu. Prijave su u toku.

Prema našem programu planiramo da stručnu nastavu obavljamo, radnim danima (Ponedeljak – Petak) u terminu od 17 do 20 časova.

Uz Prijavu kandidat prilaže:

  1.  izvod iz matične knjige rođenih;
  2.  overenu fotokopiju ili prepis diplome;
  3.  potvrdu poslodavca o vrsti poslova na kojima je kandidat radi i radnom iskustvu;

Kandidat koji nije u radnom odnosu prilaže opis poslova za koji želi da polaže stručni ispit.

Prijavu možete izvršiti na tel/fax: 011/ 2618 367, mobilni 063/526293 ili na sledeci nacin:

  • Popunite prijavu koju možete preuzeti OVDE
  • Popunjenu prijavu postavite u okviru forme za prijavu ispod teksta

Svaki kandidat koji uspešno položi ispit dobija UVERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA

KONTAKTIRAJTE NAS​

adresa

22 oktobra 27
11080 Beograd, Zemun
Srbija

telefon
PRATITE NAS​