DVD Matica

Centar za edukaciju i usluge

Posebna obuka iz oblasti zaštite od požara i polaganje stručnog ispita

Lica koja rade na poslovima zaštite od požara (sa srednjom i visokom stručnom
spremom) dužna su da pohađaju posebnu obuku iz oblasti zaštite od požara i polože
stručni ispit najkasnije u roku od godinu dana od dana zasnivanja radnog odnosa,
odnosno raspoređivanja na poslove zaštite od požara.

Osnovna obuka zaposlenih iz oblasti zaštite od požara

Osnovna obuka iz oblasti zaštite od požara organizuje se za sve zaposlene odmah po
stupanju na rad, a najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na rad.

Protivpožarna straža

Shodno članu 51 Zakona o zaštiti od požara (Sl. Glasnik RS", br. 111/2009, 20/2015,
87/2018 i 87/2018-dr.zakoni), pružamo usluge protivpožarne straže