DVD Matica

VATROGASNO-SPASILAČKA JEDINICA D.V.D.-a pruža:

Pravnim licima, koja se na osnovu Rešenja MUP-a, nalaze u prvoj kategoriji ugroženosti od požara, na osnovu člana 23, 24 i 25 Zakona o zaštiti od požara (“Službeni glasnik RS, br. 111/2009) i Uredbe o razvrstavanju objekta, delatnosti i zemljišta u kategorije ugroženosti od požara, stavlja na korišćenje Vatrogasno-spasilačku jedinicu, sa potrebnim brojem vatrogasaca,  stručne izvršioce za poslove stalnog dežurstva i neposrednog gašenja požara, tehnički opremljenu vozilima za hitne intervenciju prilikom požara i tehničkih akcidenata,

Pravnim licima, koja se na osnovu Rešenja MUP-a, nalaze u drugoj kategoriji ugroženosti od požara, na osnovu člana 23, 24 i 25 Zakona o zaštiti od požara (“Službeni glasnik RS, br. 111/2009) i Uredbe o razvrstavanju objekta, delatnosti i zemljišta u kategorije ugroženosti od požara, stavlja na korišćenje Službu za zaštitu od požara, sa potrebnim brojem vatrogasaca, stručne izvršioce za poslove stalnog dežurstva i neposrednog gašenja požara, tehnički opremljenu za intervenciju prilikom požara i tehničkih akcidenata,

Vatrogasno i Fizičko-tehničko obezbeđenje:

Poslovnih objekata i proizvodnih procesa,

Javnih skupova na otvorenom i zatvorenom prostoru (koncerti, tribine, fudbalske utakmice, žurke i dr.),

Izvođenje radova zavarivanja, rezanja i lemljenja na privremenim mestima za rad prema važećoj uredbi,

Auto-trka pomoću specijalog vozila za tehničke intervencije prilikom saobraćajnih udesa,

Prevoz vode autocisternama

Ispumpavanje vode

Prevoz putnika do željenog mesta autobusom

Stručna lica i tehničku opremljenost za rad na visinama – Alpiniste