Adresa: 22 oktobra 27, 11080 Beograd

Telefon: +381 11 2618 367

Na osnovu člana 55. Zakona o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS”, broj 111/09), lica koja rade na poslovima zaštite od požara dužna su da pohađaju posebnu obuku iz oblasti zaštite od požara (u daljem tekstu: posebna obuka) i polože stručni ispit najkasnije u roku od godinu dana od dana zasnivanja radnog odnosa, odnosno raspoređivanja na poslove zaštite od požara.
Posebna obuka iz oblasti zaštite od požara sastoji se iz: opšteg, specijalističkog i praktičnog dela.  
Nastavni planovi sadrže minimum gradiva i najmanje sledeći broj časova, i to za:
 

   Predmete iz opšteg dela:

   1. Normativno uređenje zaštite od požara

 

broj časova

16

   2. Opasne materije, požar i eksplozija

18

  Predmete iz specijalističkog dela posebne obuke za lica koja obavljaju poslove zaštite od požara sa stečenim visokim obrazovanjem:   

   3. Preventivna zaštita od požara

   

 

  broj časova

40

   4. Sredstva za gašenje požara

20

   5. Stabilni sistemi zaštite od požara

26

   6. Vatrogasne sprave i oprema

30

   7. Taktika gašenja požara

30

   Predmete iz specijalističkog dela posebne obuke za lica koja obavljaju poslove zaštite od požara sa stečenim srednjim obrazovanjem:

   3. Preventivna zaštita od požara

 

 

    broj časova

24

   4. Sredstva za gašenje požara

18

   5. Vatrogasne sprave i oprema

36

   6. Taktika gašenja požara

24

   7. Praktičan deo posebne obuke

44

 
 
Stručni ispit polaže se pred Komisijom MUP-a Republike Srbije. Dobrovoljno Vatrogasno društvo  “MATICA” - Zemun, kao pravno lice, registrovana je za izvođenje posebne obuke za lica koja rade na poslovima zaštite od požara.
 
 

Novi ciklus predavanja za stručni ispit počinje 05.12.2022. godine od 16h u prostorijama DVD Matice u Zemunu.

Prijave su u toku. 

 

Prema našem programu planiramo da stručnu nastavu obavljamo, radnim danima (Ponedeljak - Petak) u terminu od 16,00 do 20,00 časova. 

Uz Prijavu kandidat prilaže:                                                                                               

  1.  izvod iz matične knjige rođenih;                                                                                     
  2.  overenu fotokopiju ili prepis diplome;                                                                            
  3.  potvrdu poslodavca o vrsti poslova na kojima je kandidat radi i radnom iskustvu; 

Kandidat koji nije u radnom odnosu prilaže opis poslova za koji želi da polaže stručni ispit.

 

Prijavu možete izvršiti na tel/fax: 011/ 2618 367 ili na sledeci nacin:

Svaki kandidat koji uspešno položi ispit dobija UVERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA

DVD Matica

22 oktobra 27 
11080 Beograd
Srbija

Telefon: (+381)11 2618 367
Email: dvdmatica@gmail.com
Website: www.dvdmatica.rs

Facebook stranica