DVD Matica

Konsalting

Vođenje referata zaštite od požara

Pravna podrška poslodavcima u oblasti zaštite od požara

Izrada pravilnika o zaštiti od požara

Izrada pravila o zaštiti od požara

Izrada programa obuke iz zaštite od požara

Izrada glavnog idejnog projekta zaštite od požara

Izrada plana zaštite od požara

Izrada sanacionog plana nakon požara

Izrada analize požarne ugroženosti

Izrada studija organizovanja zaštite od požara

Izrada programa za saniranje i unapređenje zaštite od požara

Izrada plana evakuacije u slučaju požara

Izrada analize postojećeg stanja zaštite od požara

Izrada operativne karte gašenja požara

Izrada alarmnog plana

Stručni nadzor u oblasti zaštite od požara prilikom izvođenja građevinskih radova